Sbor

Vítáme Vás na stránkách Farního sboru Slezské církve evangelické a.v. v Třanovicích

Slezská církev evangelická a v. (zkratka SCEAV) působí převážně na území Těšínského Slezska.

Na počátku 16. století vystoupil v Německu dr. Martin Luther s 95 tezemi proti odpustkům a toužil po nápravě a obnově tehdejší církve. Jeho učení se brzy dostalo i na Těšínsko. I když po desetiletích šíření reformace přišlo v 17. století kruté pronásledování, evangelíci v kraji nebyli vymýceni.

Roku 1709 jim dokonce císař Josef I. na nátlak švédského krále Karla XII. dovolil postavit si v Těšíně veliký kostel – chrám milosti (Ježíšův chrám). Po vydání tolerančního patentu Josefem II. roku 1781 si evangelíci mohli stavět kostely další. Po první světové válce vytvořili těšínští evangelíci samostatnou církev.

Slezská církev evangelická a. v. se tedy hlásí k odkazu reformace, a zvláště reformátora Dr. Martina Luthera. Věrouka SCEAV je založena na principech formulovaných Filipem Melanchtonem, blízkým spolupracovníkem Martina Luthera, který sepsal roku 1530 vyznání, jež bylo přečteno na sněmu v německém městě Augsburku (25.6. 1530) před císařem Karlem V. Toto vyznání se stalo společným vyznáním všem luterským církvím. Věrouka vychází ze základních pilířů luterské reformace, totiž z pevného přesvědčení, že Písmo je jediným zdrojem a normou víry (sola sciptura), které vychází z důvěry v Boží milost zjevenou v Ježíši Kristu (sola gratia a sola redemptione Christi) a má být založena na osobní víře každého jednotlivce (sola fide).

V čele sborů stojí presbyterstvo (staršovstvo) v čele s pastorem a kurátorem sboru. Sbory, které spolu sousedí, se sdružují do pěti seniorátů. Všechny sbory dohromady tvoří církev. V jejím čele je biskup a kurátor církve a církevní rada.

Církev duchovně čerpá z tradice pietistické zbožnosti, je vděčná za probuzení, které mohla prožívat v osmnáctém a dvacátém století. Toto hnutí ji připomenulo, že život s Bohem není jen nedělní záležitostí, ale musí se projevovat i ve všedních dnech posvěceným životem každého evangelíka. V některých sborech působí Křesťanské společenství – Społeczność chrześcijańska (KS-SCH) (www.ks-sch.cz) do současné doby a podílí se na duchovním životě sborů různými evangelizačními aktivitami.

Druhou organizaci působící v rámci, i nad rámec církve, zaměřenou charitativně, sociálně a psychologicko-pastoračně je Slezská diakonie. (www.slezskadiakonie.cz)

Církev žije v jednotlivých sborech. Ve sborech mají své místo jak děti, tak mladí, dospělí i staří. Ústředním shromážděním ve sboru jsou bohoslužby, dále biblické hodiny a další setkání pro každou věkovou skupinu zvláště. Ve sborech slouží pěvecké sbory, dechové soubory, smyčcové soubory, mládežnické a dětské hudební skupiny. Sbory SCEAV touží být místem, kde Duch Boží působí proměnu života a zázraky znovuzrození, kdy lidé odevzdávají Bohu své životy a touží růst v poznávání Boha a jeho slova a podílejí se dle svého obdarování na šíření evangelia v našem světě.