Vize

Vize pro třanovický sbor

Modlitební zápi(a)sník

Modlím se, aby náš třanovický sbor byl pro všechny duchovním domovem, místem, kam přicházejí lidé s velikou touhou a prožívají hluboké obecenství s nebeským Otcem a mezi sebou navzájem.

Modlím se, aby náš sbor byl místem, kde lidé zranění, sklíčení, zklamání a zmatení lidé mohou najít nový život v Kristu, lásku, přijetí, pomoc, naději, odpuštění, vedení a povzbuzení.

Modlím se, aby bohoslužby byly opravdovým uctíváním Boha a srdce byla otevřena pro působení Božího slova a ochotna k proměně charakteru, abychom neustrnuli ve svém duchovním růstu.

Modlím se, aby náš sbor přijal Boží záměry a uskutečňoval je v praxi.

ZÁMĚR Č. 1: MILUJ PÁNA CELÝM SVÝM SRDCEM

ZÁMĚR Č. 2: MILUJ BLIŽNÍHO SVÉHO JAKO SEBE SAMA

ZÁMĚR Č. 3: JDĚTE A ČIŇTE UČEDNÍKY

ZÁMĚR Č. 4: KŘTÍCE…UČTE JE

Modlím se, abychom vyšli ke svým sousedům do našeho okolí a předali evangelium obyvatelům obcí, ve kterých žijeme a také mnoha lidem i v naši vlasti nebo i v zahraničí.

Modlím se, aby z pouhých návštěvníků shromáždění se stali služebníci a duchovně „spící“ sborovníci prožili životodárný dotyk moci Kristovy.

Modlím se, abychom vedli lidi k duchovní zralosti prostřednictvím bohoslužeb, biblických hodin, kurzů učednictví, setkání různých generací, domácích skupinek a společných pobytů.

Modlím se, aby se naše rodiny, domy otevřely pro setkávání a sdílení domácích skupinek, kde by lidé osobně prožívali moc křesťanského společenství a moc vzájemné přímluvné modlitby.

Modlím se, abychom pověřili desítky dobrovolných spolupracovníků konkrétní zodpovědnou službou, která by je motivovala a povzbuzovala k věrné službě.

Modlím se, aby Pán povolal i z našeho sboru další misionáře do našich končin nebo do zahraničí na delší nebo krátkodobé misijní pobyty s cílem podpory stávajících i založení nových sborů, a aby byli vždy také ochotni a štědří lidé při podpoře misijní činností.